گزیده کتاب انضباط شخصی در 365 روز

گزیده کتاب: انضباط شخصی در ۳۶۵ روز

عنوان کتاب: ۳۶۵ اندیشه تغییر دهنده زندگی درباره خودکنترلی، تاب آوری ذهنی و موفقیت
نوشته مارتین میدوز

روز ۱: در زندگی به روش سخت

زندگی آسان است وقتی که آن را به سختی زندگی میکنید … و سخت اگر سعی کنیـد آن را به راحتی زندگی کنید.
ـــ دیو کیچ

نظم و انضباط شخصی به معنای گذراندن زندگی شما بـه سـختی اسـت: مقاومـت در برابـر وسوسه ها و رضایت فوری، برای دریافت پاداشهای بزرگتر و بهتر در آینده. مطمئناً آسانتر است که از انواع ناراحتی ها اجتناب کنید و هر زمان که بخواهید خود را رهـا کنید، اما در پایان، تمام آنچه از این روش دریافت می کنید، لذت زودگـذر اسـت کـه بـه هزینـه آینده شما تمام میشود، که در غیر این صورت می توانست بسیار بهتر باشد.

فردی با اراده ضعیف را در نظر بگیرید که وقتی با چالشی روبرو میشـود، بلافاصـله انصـراف میدهد. اگر ارزش اصلی او این است که احساس راحتی کند، این فرد بـه چـه چیـز اساسـی در زندگی دست مییابد؟ چگونه این فرد قرار است بحرانی را مدیریت کنـد کـه بایـد بـا آن روبـرو شود؟ حتی یک مشکل نسبتاً ناچیز نیز میتواند به مانعی غیرقابـل حـل بـرای شخصـی تبـدیل شود که زندگی حفاظت شده داشته است و همیشه از آنچـه سـخت یـا ناپسـند اسـت اجتنـاب میکند.

حالا این فرد را با شخصی مقایسه کنید که داوطلبانه زنـدگی خـود را دشـوارتر مـی کنـد. او چالشها را به عنوان فرصتهای رشد جستجو میکند و از آنهـا اسـتقبال مـی کنـد. هـر گرفتـاری خودخواسته او را تقویت میکند، به طوری که بر مشکلات کم و زیاد زندگی غلبه مـی کنـد. روز به روز، او خود را در برابر مشکلات ایمن میکند، دقیقاً به این دلیل که آنها را جستجو مـی کنـد. وقتی زندگی یک ضربه غیرمنتظره به آنها وارد میکند، او آماده است تا از عهده آن برآید زیـرا – به لطف سخت زندگی کردن – او همیشه برای سختیها آماده است.

روز ۲: انتخاب شما

انتخابهای شما در یک لحظه انجام می شود، اما عواقب آن از یک عمر فراتر می رود.
ـــ ام جی دیمارکو

همبرگر چرب و پر کالری بخورید یا سالاد سالم؟ دیر بخوابید و به سختی به موقع سـر کـار بروید یا ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شوید و قبل از اینکه در محل کار روزانه خود به کار خـود بپردازید، در شغل جانبی خود مشغول به کار شوید؟

با وجود دهها بار شنیدن “نه”، به لحظه رد شدن و بلعیدن غرور خود توجه نمیکنیـد و بـه کار ادامه می دهید؟

فقط یک لحظه طول میکشد تـا انتخـابی اشـتباه انجـام دهیـد و آینـده خـود را بـه خطـر بیندازید. آنچه امروز به عنوان تصمیم ناچیز احساس میشود میتواند تأثیرات ماندگار و بزرگـی در آینده شما داشته باشد.

هر انتخاب یک سابقه ایجاد میکند و هنگامی که چندین بار پشـت سـر هـم یـک تصـمیم اشتباه میگیرید، این روال همیشگی شما میشود.

در حالی که هر از گاهی یک همبرگر به طور کلی تـلاش شـما بـرای کـاهش وزن را از بـین نمیبرد، دست کم گرفتن تأثیر تکرار انتخاب اشتباه میتواند در طول بقیه زندگی عمیقا بر شما تأثیر بگذارد.

هر بار که با تصمیم گیری بین اعمال خود انضباطی و آسان گرفتن کارها روبـرو شـدید ، بـه خود یادآوری کنید که انتخابی که امروز انجام میدهید تنها بر لحظه فعلی تأثیر نمیگذارد. یک تصمیم لحظه ای میتواند برای سالها یا حتی دهه ها در آینده شما انعکاس یابد.

روز ۳: انسان بودن

نیروی اراده همان چیزی است که ما را از حیوانات جدا می کند. توانایی کنترل انگیزه های مـا، سبب مقاومت در برابر وسوسه می شود تا در بلند مدت آنچه را که برای ما درست و خـوب اسـت انجام دهیم، نه کاری که اکنون می خواهیم انجام دهیم.

ـــ روی باومایستر

انسانها توانایی آن را دارند که در ازای آیندهای بهتر، برخلاف اصرارهای خـود عمـل کننـد. متأسفانه، بسیاری از مردم با این اصل زندگی می کنند که “اگر الان احساس خوبی داشـتیم، آن را انجام می دهیم، و اگر نداریم، آن را انجام نمی دهیم”.

تسلیم شدن در وسوسه های خود در هر زمان که احساس کردید کار درستی انجام می دهیـد مثل این است که به نوعی از انسانیت خود چشم پوشی کنید. شما به عنوان یک انسان بـاهوش، توانایی گرفتن تصمیم هایی دارید که مبتنی بر تفکر منطقی باشد، نه فقط غرایز خود.

به جای تسلیم شدن در برابر ابتدایی ترین خواسته های مغز، سعی کنید انسان بهتری باشـید و با استفاده از “عضله اراده” خود، انسانیت خود را در آغوش بگیریـد. ابتـدایی تـرین غرایـز شـما ممکن است آسایش موقتی ایجاد کند، اما به ندرت برای طولانی مـدت خـوب هسـتند، مگـر در مواردی که تهدیدی برای زنده ماندن وجود داشته باشد.

روز ۴: ایجاد سیستم

من برای نظم و انضباط شخصی ارزش زیادی قائل هستم، اما ایجاد سیستم هـایی کـه رفتـار نادرست را غیرممکن می کنند قابل اعتمادتر از خود کنترلی است.
ـــ تیم فریس

بسیاری از مردم تصور می کنند که داشـتن نظـم شخصـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه شـما می توانید در مقابل یک تکه کیک خوشمزه بنشینید و ساعتها بدون اینکه آن را بخوریـد بـه آن خیره شوید. آنها تصور می کنند مقاومت در برابر وسوسه ها مانند شـوالیه ای اسـت کـه از پادشـاه خود در برابر دشمن دفاع می کند.

اگر هر شب به مکانهای خطرناک بروید، احتمال کتک خوردن شما بیشـتر از فـردی اسـت که شب های خود را در خانه با کتاب می گذراند. به همین ترتیب، بهترین راه بـرای محافظـت از خود در برابر وسوسه ها، پرهیز از آنهاست و برای این منظور، آماده سازی شـرایط محیطـی ارزش بیشتری از کنترل خود دارد.

اگر در خانه غذاهای ممنوع داشته باشید، احتمال شکستن رژیم غـذایی بیشـتر اسـت. پـس بیرون بردن این غذاها از خانه عملی ساده است که بـه اراده کمـی احتیـاج دارد. اگـر سـه زنـگ هشدار مختلف تنظیم کنید و آنها را دور از تخت خود قرار دهید، احتمال خواب ماندن شـما در اول صبح کمتر است.

با قرار دادن موانع در مسیر مشکلات، خود را برای شرایط دشوار آماده کنیـد، قبـل از اینکـه اراده شما آزمایش شود. سیستم خود کنترلی شما برخی از کارهای سنگین را برای شـما انجـام می دهد و باعث می شود که از منابع نظم و انضباط و اراده خود بـرای موقعیـتهـای غیـر برنامـه ریزی شده، هنگام ظهور آنها استفاده کنید.

روز ۵: بَرده خود

قبل از شکایت از این که برده دیگری هستید، مطمئن باشید که برده خود نیستید. به درون خود نگاه کنید؛ شما می توانید در زندگی روزمره خود، بردگی افکار، بردگی آرزوها و بردگی عادات را مشاهده کنید. اگر این ها را تسخیر کنید و از بردگی خویشتن دست بکشید هیچ انسانی قدرت تسلط بر شما را نخواهد داشت.
– جیمز آلن

مقصر دانستن دیگران آسان است: این که شما نمی توانید به یک رژیم غذایی پایبند باشید تقصیر شما نیست! به این دلیل است که دوستانتان دائماً شما را وسوسه می کنند تا چیزی برای خوردن با آنها بگیرید!

این که نمی توانید امور مالی خود را کنترل کنید تقصیر شما نیست! این شرکت های فریبکار هستند که پول زیادی صرف تبلیغات می کنند و شما قادر به تغییر زندگی خود نیستید. این که شما فاقد اراده برای ورزش هستید تقصیر شما نیست! مردم همیشه چیزی از شما می خواهند و شما هرگز وقت لازم برای ایجاد این عادت سالم را ندارید.

واقعیت تلخ است. در حالی که شرایط خارجی می توانند بر شما تأثیر بگذارند، اما اینکه چه چیزهایی زندگی را کنترل می کنند یا نه فقط به شما بستگی دارد. دقیقاً همانطور که جیمز آلن گفت، هنگامی که به تسلط بر خود برسید، هیچ فرد (و هیچ چیز) قدرت بردگی شما را نخواهد داشت.

دفعه بعدی که عدم انضباط خود را به عامل بیرونی نسبت دادید، دوباره فکر کنید. آیا فردی که در کنار شما شکلات می خورد آنچه را در دهان خود قرار می دهید را کنترل می کند یا شما با اراده خودتان شکلات را می خورید؟

روز ۶: ابر انسانها

زندگی می تواند بسیار وسیع تر باشد اگر شما واقعیت ساده ای را کشف کنید: همه چیز در اطراف شما که آن را زندگی می نامید توسط افرادی ساخته شده است که هوشمندتر از شما نبوده اند. شما می توانید زندگی را تغییر دهید، می توانید بر آن تأثیر بگذارید، می توانید وسایلی برای خود بسازید که دیگران از آن استفاده کنند.

– استیو جابز

علی رغم وجود فیلم های مربوط به ابر انسانها، آنها واقعاً وجود ندارند. خبر تکان دهنده ای است. هیچ کس – از جمله بزرگترین نوابغ جهان – یک انسان فوق بشری نبوده، نیست و یا نخواهد بود.
با نگاه کردن به دستاوردهای افرادی که دنیای اطراف شما را تغییر می دهند، ناگهان واقعیت مذکور به آسانی فراموش می شود. به هر حال، آنها بسیار عالی به نظر میرسند – بسیار سازنده، باهوش، زیبا، خلاق، دارای پشتکار، قوی … و لیست ویژگیهای برتر ادامه دارد.

اما در پشت صحنه، همه افراد در گوشه ای از زندگی خود در حال مبارزه هستند. من نویسنده چندین کتاب در مورد نظم و انضباط شخصی هستم، اما به این معنی نیست که هرگز با کنترل خود مبارزه نمی کنم. من با مشکلات مشابه هر فرد دیگری روبرو هستم و تنها تفاوت در این است که من کشف کرده ام که چگونه برخی از آنها را کمی موثرتر اداره می کنم. من سهم کافی از شکستها را داشته ام، خودم را قادر به مقاومت در برابر برخی وسوسه ها نمی دانم، و برخی از اهداف بلند مدت را به خطر می اندازم زیرا در مقابل جذابیتهای فوری تسلیم شدم.

این وضعیت انسان است. افرادی که به نظر شما بسیار موفق هستند، تفاوت چندانی با شما ندارند. بسیاری از آنها در گذشته از اراده کمتری نسبت به شما در حال حاضر برخوردار بودند و ممکن است بسیاری از آنها از یک جنبه نظم بیشتری داشته باشند اما از جنبه دیگر نظم کمتری دارند.

تبدیل شدن به شخصی با نظم و انضباط در اختیار همه است. برای توسعه خویشتن داری نیازی به برنده شدن در قرعه کشی ژنتیک یا عضویت در یک باشگاه معروف نیستید – و نه شما و نه هر کس دیگری هرگز به تسلط دائمی و بدون نقص بر تمام جنبه های زندگی دست نخواهید یافت. آن را بپذیر و خودت را نیز بپذیر.

روز ۷: فقر و انضباط شخصی

تحقیقات نشان داده است که استرس اقتصادی سبب کاهش شناخت ما از اطرافمان می شود. نگرانی در مورد صورتحساب ها، خورد و خوراک یا سایر مشکلات مالی، ظرفیت کمتری برای پیش بینی یا اعمال نظم و انضباط در ما باقی می گذارد. بنابراین، فقر نوعی مالیات روحی است.

– نیکلاس کریستف

استرس مالی (یا به همین دلیل، انواع استرس) توانایی شما را برای به تأخیر انداختن رضایتمندی کاهش می دهد. در نتیجه، در افراد فقیر مقاومت در برابر وسوسه ها سخت تر می شوند. در پایان، آنها در یک چرخه معیوب گیر می افتند، آنها نمی توانند از فقر فرار کنند زیرا این، فشار روانی مداوم تحمیل می کند و آنها را به سمت تصمیم گیری های بد سوق می دهد. نه تنها از نظر مالی، بلکه همچنین در مورد کسانی که به سلامت آنها مربوط می شوند از جمله روابط و آینده.

آیا این بدان معناست که اگر از نظر مالی در تلاش هستید، زندگی بدی دارید؟ این طور نیست. به عهده گرفتن مسئولیت شخصی و آگاهی یافتن از منشأ مشکل می تواند به شما کمک کند تا پیش بروید و شرایط خود را پشت سر بگذارید.

راه اندازی یکی از مشاغلم سبب بدهکاری من شد. این مشکل سبب ایجاد فشار روانی بی نظیری بر من شد. هر کاری می کردم، همیشه در ذهنم این فکر وجود داشت که چگونه بدهی ام را پس بدهم. این تجربه به من فهماند با آنکه می گویند پول خوشبختی نمی آورد، اگر سرمایه حداقل چند ماهه ای به عنوان پس انداز در بانک نگهداری شود، به معنای تفاوت بین زندگی نسبتاً بدون استرس و ترس روحی شکننده است که می تواند هزینه فوری و مهمی را پوشش دهد.

اگر با امور مالی دست و پنجه نرم می کنید، بهتر است هر چه سریع تر پرداخت بدهی و ایجاد صندوق اضطراری با حداقل سه تا شش ماه هزینه های اساسی زندگی را در اولویت های خود قرار دهید. این کار علاوه بر بهبود سلامت مالی، به طور چشمگیری استرس را کاهش می دهد و توانایی شما برای به تأخیر انداختن رضایت و انتخاب های بهینه و به نفع آینده را تقویت می کند.

روز ۸: ضروریات غیرضروری

اپیکور می خواست چیزهایی را که فکر می کرد به آنها نیاز دارد را بررسی کند تا بتواند تعیین کند که بدون کدام یک از آنها می تواند زندگی کند. او فهمید که در بسیاری از موارد، ما برای بدست آوردن چیزی سخت کار می کنیم زیرا اطمینان داریم که بدون آن بدبخت خواهیم شد. مشکل این است که ما می توانیم بدون برخی از آنها کاملاً خوب زندگی کنیم، اما اگر سعی نکنیم بدون آنها زندگی کنیم نمیدانیم که کدامها ضروری هستند.
– ویلیام بی. ایروین

اپیکوروس، فیلسوف یونان باستان، اگر می خواست فلسفه خود را گسترش دهد، در دوران معاصر با انبوهی از گزینه ها مواجه می شد. ما در جهانی زندگی می کنیم که شما احساس می کنید لیاقت داشتن تجملاتی را دارید. در واقع، آنها نه تجملات بلکه ضروریات هم محسوب نمی شوند زیرا اکثر مردم به اشتباه فکر می کنند بدون آنها نمی توانند زندگی کنند.

مشکل اشتباه در تشخیص ضروریات برای تجملات این است که در صورتیکه فقط برای رسیدن به آنها باید کار زیادی انجام دهید، دیگر نمی توانید انضباط شخصی قدرتمندی ایجاد کنید.

شخصی که معتقد است برای دریافت کالری کمتر باید همبرگر، پیتزا یا نان بخورد، چگونه می تواند لاغر شود؟ چگونه ممکن است فردی که فکر می کند اجاره یک اتومبیل جدید برای دو سال ضروری است، انضباط شخصی کافی را برای صرفه جویی در هزینه و “محروم کردن” خود از آنچه که یک نیاز اساسی انسانی است، اعمال کند؟

در دوره های خاصی از زندگی خود بدون اینکه چیزی را ضروری بدانید زندگی کنید. این کار چند مزیت مهم دارد:

  • اول: شما داوطلبانه خود را در موقعیت ناخوشایندی قرار خواهید داد که به شما کمک می کند تا منطقه راحتی خود را گسترش دهید و انعطاف پذیری ذهنی خود را توسعه دهید.
  • دوم، شما خواهید فهمید که آیا واقعاً به این چیز در زندگی خود نیاز دارید یا خیر و اگر متوجه شوید که آن چیز ضروری نیست، این فکر برای شما فراهم می کند که چند چیز دیگر در زندگی شما هستند که به اندازه تصور شما مهم نیستند.

سپس این فرایند می تواند به شما کمک کند چیزهای غیر ضروری را از زندگی خود حذف کنید و منابع لازم برای تمرکز بر آنچه مهم است را آزاد کنید. سرانجام، شما توانایی خود را برای احساس خوشبختی با ضروریات کمتر افزایش خواهید داد از جمله خوشحال بودن در شرایطی که از وجود چیزی ضروری بی بهره هستید.

روز ۹: آینده شما

در مطالعه ای، شرکت کنندگان با استفاده از واقعیت مجازی و تصمیم گیری های رایانه ای با آینده خود آشنا شدند. در همه موارد، کسانی که تمایل بیشتری به پذیرش پاداش های پولی دیرهنگام نسبت به پاداشهای فوری داشتند آینده بهتری بدست آوردند.– هال هرشفیلد

مطالعات نشان می دهد افرادی که با استفاده از فن آوری، آینده خود را تصور می کنند، احتمالاً رضایت آنی را به تأخیر می اندازند. در مورد مطالعه ذکر شده، آنها برای بازنشستگی پس انداز می کردند.

این نشان می دهد که انضباط شخصی شما تا حد زیادی تحت تأثیر توانایی احساس توجه نسبت به آینده است. اگر دیدگاه شما برای ۱۰ ،۲۰ یا ۳۰ سال آینده به وضوح مشخص نباشد، امروز به سختی می توانید از لذت آنی صرفه نظر کنید.

به همین دلیل، گاهی در مراقبه به آینده خود فکر کنید. از خودتان بپرسید آیا امروز از انتخاب های چند سال گذشته سپاسگزار هستید یا می خواهید بیشتر نگران آینده باشید. آیا انتخاب هایی که امروز انجام می دهید گزینه هایی هستند که فقط به نفع حال شما هستند، یا به آینده شما هم کمک می کنند؟

شخصی که ده سال دیگر خواهید شد به احتمال زیاد همان فردی نیست که امروز هستید، اما همچنان شما خواهید بود و این در دست شما است که آیا ده سال دیگر به گذشته نگاه خواهید کرد و احساس خوشحالی می کنید که خود را رشد داده اید، یا دریابید که تصمیم گرفتید خودخواه باشید و آینده را فدای برخی از لذت های زودگذر امروز خود کنید.

روز ۱۰: نوشتن داستان زندگی

کلمات جملات را ایجاد می کنند. جملات پاراگرافها را ایجاد می کنند. گاهی پاراگراف ها سریع ایجاد می شوند و شروع به تنفس می کنند.– استفان کینگ

نوشتن رمان اگر قبلاً هرگز آن را انجام نداده باشید کاری ترسناک است. نوشتن حتی یک پاراگراف دشوار است، چه رسد به این که سیصد صفحه بنویسید که بتواند توجه خواننده را به خود جلب کند و آن را تا آخرین صفحه بخواند.

چیزی که شما نمی توانید ببینید این است که نویسنده آن رمان پرفروش به احتمال زیاد یک دهه یا بیشتر برای تسلط بر کار خود صرف کرده است. آنها با کلماتی شروع کردند که بعداً تبدیل به جمله، پاراگراف و در نهایت داستان شدند. اولین تلاشهای آنها – مانند تلاش های دیگران – بی نتیجه بوده است. صدها هزار کلمه تمرین نیاز داشته تا سرانجام یک شاهکار بنویسند.

ایجاد انضباط شخصی مانند نوشتن رمان است. ممکن است شما فردی منضبط را در نظر بگیرید که همیشه ساعت چهار صبح بیدار شود، هر روز از نظر جسمی فعال باشد، رژیم غذایی سالم بخورد، بسیار مثمر ثمر باشد و توانایی تعادل همه آن را با زندگی اجتماعی و تعهدات خانوادگی خود به عنوان یک ابر انسان داشته باشد. اما در واقعیت، این فرد، مانند نویسندگان رمانهای پرفروش، احتمالاً با یک تغییر ساده شروع کرده و ادامه داده است.

هر زمان که ناامید شدید، یا از اینکه برای تحقق اهداف خود خسته شدید، احساس ضعف کردید، به خود یادآوری کنید که هرکسی که نظم و انضباط شخصی می خواهد، باید همان روند را طی کند – شروع با تغییراتی اندک و سپس تبدیل آنها به عادت هایی که منجر به تغییر بزرگی در سبک زندگی و تغییر هویت و در نهایت موفقیت شود.

روز ۱۱: انضباط و استعداد

انضباط شخصی بدون استعداد اغلب می تواند به نتایج حیرت انگیزی برسد، در حالی که استعداد بدون انضباط شخصی محکوم به شکست است.
– سیدنی جی هریس

وقتی به برخی از موفق ترین افراد با عملکرد بالا نگاه می کنید، شاید وسوسه شوید که بگویید آنها با این سرنوشت به دنیا آمده اند. آنها سرشار از استعداد هستند. در حقیقت، استعداد – اگرچه به طور غیر قابل انکاری زندگی را آسان تر می کند – اما تنها بخشی از این معادله است.

من قبلاً فردی خجالتی و ترسو بودم. اگر من را با موفق ترین بچه ها را در مدرسه مقایسه می کردید، می توانستید بگویید که آنها با استعداد، محبوب، و دوست داشتنی هستند، در حالی که من چنین ویژگیهایی را نداشتم.

با این حال، همین نکات منفی من، منبع قدرت شدند زیرا جرقه ای برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی من بودند. با فشار آوردن مداوم به منطقه راحتی خود، نه تنها بر کمرویی اجتماعی غلبه کردم و مهارتهای ارتباطی خود را رتقا دادم، بلکه اعتماد به نفس بالایی پیدا کردم تا بر ترسهای دیگر زندگی خود غلبه کنم.

شاید من با ویژگی “برونگرایی” متولد نشده باشم و هنوز هم تنهایی را ترجیح می هم، اما با نظم و انضباط شخصی و کار مداوم، هنوز نتایج شگفت انگیزی کسب می کنم. دفعه بعد، قبل از اینکه شکایت کنید که استعدادی در هیچ زمینه ای ندارید و “دست و پا چلفتی متولد شده اید”، به خود یادآوری کنید که نظم و انضباط شخصی، در بسیاری از موقعیت ها، می تواند موثرتر از هر صفات ذاتی باشد.


برای مطالعه ادامه مطلب تلگرام دستیار من را دنبال کنید…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *