وبلاگ دستیار من

: روی چیزی که می خواهی تمرکز کن، نه آنچیزی که از آن اجتناب می کنی.